Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản>

Estimated read time 6 min read

Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản

Để giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị của thực dân Pháp, ông cha ta đã sử dụng nhiều con đường gắn với những khuynh hướng chính trị khác nhau, sử dụng những vũ khí tư tưởng khác nhau .
Tất cả các trào lưu yêu nước vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, mặc dầu đã diễn ra vô cùng gan góc, với ý thức ” người trước ngã, người sau đứng dậy “, nhưng rốt cuộc đều bị thực dân Pháp dìm trong hiển máu. Đất nước lâm vào ” tình hình đen tối tưởng như không có đường ra “. Đó là thực trạng khủng hoảng cục bộ về đường lối cứu nước ở Nước Ta vào đầu thế kỷ XX. Nó đặt ra nhu yếu bức thiết phải tìm một con đường cứu nước mới .

Sinh ra và lớn lên trong bối cảnh đất nước đã bị biến thành thuộc địa, nhân dân phải chịu cảnh lầm than. Hồ Chí Minh được chứng kiến các phong trào cứu nước của ông cha. Người nhận thấy con đường của Phan Bội Châu chẳng khác gì “đưa hổ cửa trước, rước beo cửa sau” : con đường của Phan Châu Trinh cững chẳng khác gì “xin giặc rủ lòng thương” ; con đường cùa Hoàn Hoa Thám tuy có phần thực tế hơn nhưng vẫn mang nặng cốt cách phong kiến.

Chính cho nên vì thế, mặc dầu rất khâm phục ý thức cứu nước của ông cha, nhưng Hồ Chí Minh không ưng ý các con đường của họ mà quyết tâm ra đi tìm một con đường mới

Trong khoảng 10 năm vượt qua các đại dưong, đến với nhân loại cần lao đang tranh đấu ở nhiều châu lục và quốc gia trên thế giới. Nguyễn Ái Quốc đã kết hợp tìm hiểu lý luận và khảo sát thực tiễn, nhất là ở ba nước tư bản phát triển : Anh. Pháp, Mỹ.

Người đọc Tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ, tìm hiểu thực tiễn cuộc cách mạng tư sản Mỹ ; đọc Tuyên ngôn dân quyền và nhân quyền của cách mạng Pháp, tìm hiểu cách mạng tư sản Pháp. Người nhận thấy : “Cách mệnh Pháp cũng như cách mệnh Mỹ, nghĩa là cách mệnh tư bản, cách mệnh không đến nơi, tiếng là cộng hòa và dân chủ, kỳ thực trong thì nó tước lục công nông, ngoài thì nó áp bức thuộc địa” Bởi lẽ đó, Người không đi theo con đường cách mạng tư sản.

Hồ Chí Minh thấy được Cách mạng Tháng Mười Nga không chỉ là một cuộc cách mạng vô sản, mà còn là một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Nó nêu tấm gương sáng về sự nghiệp giải phóng các dân tộc thuộc địa và ” mở ra trước mắt họ thời đại cách mạng chống đế quốc, thời đại giải phóng dân tộc ” [ 1 ] .
Người ” trọn vẹn tin theo Lênin và Quốc tế thứ ba ” chính do V.I.Lênin và Quốc tế thứ ba đã ” bênh vực cho các dân tộc bị áp bức “. Người thấy trong lý luận của V.I.Lênin một phương hướng mới để giải phóng dân tộc : con đường cách mạng vô sản .
Trong bài Cuộc kháng chiến, Hồ Chí Minh viết : ” Chỉ có giải phóng giai cấp vô sản thì mới giải phóng được dân tộc, cả hai cuộc giải phóng này chỉ hoàn toàn có thể là sự nghiệp của chủ nghĩa cộng sản và của cách mạng quốc tế ” [ 2 ] .

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours