Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới phải do Đảng Cộng sản lãnh đạo>

Estimated read time 8 min read
Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới phải do Đảng Cộng sản lãnh đạo
Nguyễn Ái Quốc nghiên cứu và phân tích : ” Phàm thao tác gì cũng vậy, bất kể lớn bé, bất kể khó dễ, nếu không ra sức thì chắc không thành công xuất sắc … việc giải phóng gông cùm nô lệ cho đồng bào, cho trái đất ” là ” việc to tát ” nên phải gắng sức. ” Việc gì khó cho mấy, quyết tâm làm thì làm chắc được, ít người làm không nổi, nhiều người đồng tâm hiệp lực mà làm thì phải nổi. Đời này làm chưa xong thì đời sau nối theo làm thì phải xong ”. Muốn làm cách mạng thì phải bền gan, chiến sỹ, đồng lòng và quyết tâm, ” lại phải biết cách làm thì làm mới chóng ‘ .

“Sửa cái xã hội cũ đã mấy ngàn năm làm xã hội mới, ấy là rất khó. Nhưng biết cách làm biết đồng tâm hiệp lực mà làm thì chắc làm được, thế thì không khó. Khó dễ cũng tại mình, mình quyết chí làm thì làm được”

Nhưng muốn làm cách mệnh, ” trước phải làm cho dân giác ngộ … phải giảng giải lý luận và chủ nghĩa cho dân hiểu “. ” Cách mệnh phải hiểu phong triều quốc tế, phải bày sách lược cho dân … Vậy nên sức cách mệnh phải tập trung chuyên sâu, muốn tập trung chuyên sâu phải có đảng cách mệnh ” ‘ .Trong tác phẩm Đường cách mệnh. Người chứng minh và khẳng định : ” Trước hết phải có đảng cách mệnh, để trong thì hoạt động và tổ chức triển khai dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi. Đảng có vững cách mệnh mới thành công xuất sắc, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy ” [ 1 ] .Đầu năm 1930. Người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, một chính đảng của giai cấp công nhân và dân tộc Nước Ta, lấy chủ nghĩa Mác Lênin ” làm cốt “, có tổ chức triển khai ngặt nghèo, kỷ luật nghiêm minh và mật thiết liên lạc với quần chúng .

Theo Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Nước Ta

Kết hợp lý luận Mác Lênin về Đảng Cộng sản với thực tiễn cách mạng Việt Nam. Hồ Chí Minh đã vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin trên một loạt vấn đề về cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng nên một lý luận cách mạng giải phóng dân tộc. Lý luận đó không chỉ được truyền bá trong phong trào công nhân, mà cả trong phong trào yêu nước, giải quyết vấn đề đường lối cứu nước gắn liền với sự chuẩn bị những điều kiện về tư tưởng chính trị và tổ chức cho sự ra đời một chính đảng cách mạng ở Việt Nam, sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát triển phát minh sáng tạo học thuyết Mác – Lênin về Đảng Cộng sản, Người cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam là ” Đảng của giai cấp vô sản ” [ 2 ], đồng thời là ” Đảng của dân tộc Nước Ta ” [ 3 ]. ” Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, nghĩa là những người thợ thuyền, dân cày và lao dộng trí óc nhất quyết nhất, nhiệt huyết nhất, trong sáng nhất, tận tâm tận lực phụng sự Tổ quốc và nhân dân ” .

Khi khẳng định chắc chắn Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng của giai cấp công nhân và dân tộc Nước Ta, Hồ Chí Minh đã nêu một vấn đề quan trọng, bổ trợ thêm cho lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về đảng cộng sản xu thế cho việc thiết kế xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam thành một Đảng có sự kết nối ngặt nghèo với giai cấp công nhân, với nhân dân lao động và cả dân tộc trong mọi thời kỳ của cách mạng Nước Ta. Mọi người Nước Ta yêu nước, dù là đảng viên hay không, đều thật sự cảm nhận Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của Bác Hồ là Đảng của mình và đều gọi Đảng là ” Đảng ta ” .Hồ Chí Minh đã thiết kế xây dựng được một Đảng cách mạng tiên phong tương thích với thực tiễn Nước Ta, gắn bó với nhân dân, với dân tộc, một lòng một dạ phụng sự Tổ quốc, Giao hàng nhân dân, được dân tộc thừa nhận là đội tiên phong của mình .Ngay từ khi mới ra đời, Đảng do Hồ Chí Minh sáng lập đã quy tụ được lực lượng và sức mạnh của toàn bộ giai cấp công nhân và cả dân tộc Việt Nam. Đó là một đặc điểm, đồng thời là một ưu điểm của Đảng. Nhờ đó, ngay từ khi mới ra đời. Đảng đã nắm ngọn cờ lãnh đạo duy nhất đối với cách mạng Việt Nam và trở thành nhân tố hàng đầu bảo đảm cho mọi thắng lợi của cách mạng.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours