công thức kinh tế vĩ mô https://vietsofa.vn – CÔNG THỨC KINH TẾ VĨ MÔ Định luật Okun Khi sản lượng thực tế – StuDocu

Estimated read time 6 min read

CÔNG THỨC KINH TẾ VĨ MÔ

 1. Định luật Okun
  • Khi sản lượng thực tế (Yt) thấp hơn sản lượng tiềm năng( Yp) 2% thì thất
   nghiệp sẽ tăng thêm 2%.

Ut = Un + * 50

 • Khi tốc độ của sản lượng thực tế cao hơn tốc độ tăng của sản
  lượng tiềm năng 2% thì thất nghiệp giảm 1%
  Ut = U-1 – 0(y-p)
 1. Công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô.
 • Chính sách tài khóa – Chính sách suy thoái
 • Chính sách ngoại thương – Chính sách thu nhập
  Nếu: Yt > Yp : Lạm phát
  Nếu: Yt < Yp : Suy thoái Nếu: Yt  Yp : Ổn định
 1. Tổng cung AS
 2. Tổng cầu AD
 3. Học trong tài liệu (các chỉ tiêu SNA) hệ thống tài khoản quốc gia.
 4. Hệ thống sản xuất vật chất MPS
 5. 3 cách tính GDP
 • Khấu hao (De) Đầu tư (I) Tiêu dung (C)
 • Tiết kiện (S): S=DI-C ( DI là thu thập khả dụng)
 • Thuế (Tx) 2 loại ( thực thu (Td) và gián thu(Ti))
 • Chi chuyển nhượng: Tr
 • Chi mua hàng hóa và dịch vụ chính phủ (G) chi cho tiêu dùng(Cg) và
  đầu tư(Ig)
  Chi tiêu Cp : G= Cg + Ig
 • Xuất khẩu (X) nhập khẩu (M): NX= X-M
 • Tiền lương (W) Tiền cho thuê (R) Tiền lãi (i)
 • Lợi nhuận (Pr)

Lac Hong
university

7 Tính GDP theo phương pháp sản xuất.
Giá trị gia tăng VA ( GDP =£VAi )
7ính GDP theo PP phân phối.
GDP= De+W+R+i+ Pr+ Ti
7ính GDP theo PP Chi tiêu
GDP=C+I+G+X-M ( X-M : Xuất khẩu ròng)
8. Tốc độ tăng trường bình quân.

n-1 Chỉ tiêu năm cuối
Vtb = – 1 X 100
Chỉ tiêu năm đầu

Tốc độ tăng hằng năm: phản ánh phần trăn thay đổi của sản lượng ở năm sau so với
năm trước.
Vt = Chỉ tiêu năm t – chỉ tiêu năm (t-1) /chỉ tiêu năm (t-1) x

 1. Tính GDP đến các chi tiêu khác.
  • Tổng sản phẩm quốc dân : GNP=GDP+NIA
  • Sản phẩm quốc dân ròng: NNP=GNP-De
  • Thu nhập quốc dân: NI=NNPmp-Ti
  • Thu nhập cá nhân: PI=NI-Pr+Tr ( Pr lợi nhận giữa lại và nộp
   cho CP)
  • Thu nhập khả dụng: DI=PI-thuế thu nhập cá nhân.

CHƯƠNG 3: LÝ THUYẾT XÁC ĐỊNH SẢN LƯỢNG CÂN BẰNG

DD£ tổng cầu = DD£ tổng cung

 1. Thu nhập khả dụng (Yd)
  Yd = Y-Tx+ Tr ( Chương này giả định nền ktế đóng cửa và không có chính
  phủ ) nên không tồn tại Tx và Tr : Yd=Y hay Yd=C+S với ( C: tiêu dung; S:
  tiết kiệm)
 2. Tiêu dùng biên (Cm) Tiết kiệm biên (Sm)
  CS

Gọi T = Tx-Tr là thuế ròng khi đó Yd = Y-T
Hàm thuế ròng theo sản lượng T ta có T=T 0 + TmY
Thuế ròng và hàm tiêu dùng: Chương 3 ta có C=C 0 + CmYd
Nếu khg có CP thì C=C 0 + CmY
Nếu có CP thì Yd= Y-T, với T=T 0 + TmY
Ta có C=C 0 + Cm(Y-T) = C 0 + Cm (Y- T 0 + TmY) = C 0 + CmY – CmT 0 – CmTmY
= (Co – CmT 0 ) + – Cm (1- Tm)Y
Hàm nhập khẩu theo sản lượng: M = Mo +Mm
2. 3 phương pháp xác định SLCB.
PP1: Trên đồ thị tổng cầu: Y=AD=C+I+G+X-M
PP2: SLCB trên đồ thị bơm vào rút ra : S+T+M = I+G+X
PP3: SLCB trên đồ thị tiết kiệm và đầu tư: (S+Sg)+(M-X)=I +Ig
3. Số nhân của tổng cầu
Y = KAD
Trong đó : AD = C +I + G + X – M
1
K=
‘1- Cm(1-Tm)-Im+Mm
4. Chính sách ngoại thương

Chính sách gia tăng xuất khẩu: Khi XK tăng them một lượng X thì AD tăng tương
ứng AD = X
  Y= k.AD =k.X
Đối với cán cân thương mại: Khi sản lượng tăng thêm một lượng Y sẽ làm cho
nhập khẩu tăng M = Mm. Y tức làM = Mm.X
5. Chính sách tài khóa

 • Yt Y=Yp-Yt phải tăng AD sao cho : AD=
  Để tăng AD có 3 cách:
  Tăng G và T không đổi: G = AD
  Giảm T và G không đổi: Chính phủ giảm 1 lượng thuế là T nên thu nhập khả
  dụng tăng: Yd = -T => làm tăng tiêu dùng hộ gđ : C = Cm. Yd=-CmT mà
  C là nhân tố trực tiếp tác động đến AD do đó AD = C = – Cm.T Vậy:

Y
K

 T = =

Kết hợp T và G :

AD
Cm

Y
K

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours