Tìm tham số m để hàm số đơn điệu cực hay – Toán lớp 12

Estimated read time 4 min read

Tìm tham số m để hàm số đơn điệu cực hay

Tìm tham số m để hàm số đơn điệu cực hay

Bài giảng: Cách xét tính đơn điệu của hàm số – Cô Nguyễn Phương Anh (Giáo viên VietJack)

A. Phương pháp giải & Ví dụ

Phương pháp giải

Quảng cáo

1. Hàm đa thức bậc ba: y=f(x)=ax3+bx2+cx+d (a≠0)
⇒ f ‘ ( x ) = 3 ax2 + 2 bx + c
    Hàm đa thức bậc ba y=f(x) đồng biến trên R khi và chỉ khi Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

   Hàm đa thức bậc ba y=f(x) nghịch biến trên R khi và chỉ khiCác dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

2. Hàm phân thức bậc nhất: Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Hàm số đồng biến trên các khoảng chừng xác lập khi y ‘ > 0 hay ad-bc > 0
Hàm số nghịch biến trên các khoảng chừng xác lập khi y ‘ > 0 hay ad-bc < 0

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Cho hàm số Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải đồng biến trên tập xác định.

Hướng dẫn
+ Tập xác lập : D = R
+ Ta có : y ‘ = x2 + 2 ( m + 1 ) x – ( m + 1 )
+ Δ ‘ = ( m + 1 ) 2 + 4 ( m + 1 ) = mét vuông + 6 m + 5
      + Để hàm số đồng biến trên tập xác định thì Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Vậy giá trị của tham số cần tìm là – 5 ≤ m ≤ – 1

Quảng cáo

Ví dụ 2: Cho hàm số Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải. Tìm giá trị của m để hàm số luôn đồng biến trên R.

Hướng dẫn
+ Tập xác lập : D = R
+ Đạo hàm y ‘ ≠ ( m2-m ) x2 + 4 mx + 3
      + Hàm số luôn đồng biến trên R Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải y’≥0 ∀ x∈R

    Xét m2-m=0 ⇒ Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Với m = 0 phương trình trở thành y = 3 x – 1 ; y ‘ = 3 > 0 ∀ x ∈ R
⇒ m = 0 thỏa mãn nhu cầu nhu yếu bài toán .
Với m = 1 phương trình trở thành y = 2×2 + 3 x – 1 ; y ‘ = 4 x + 3
    Khi đó y’>0Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải 4x+3>0Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải x<-3/4 ⇒ m = 1 không thỏa mãn nhu cầu nhu yếu bài toán .     Xét m2-m≠0 Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

   Khi đó Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Từ hai trường hợp trên ta có giá trị m cần tìm là – 3 ≤ m < 0 Ví dụ 3: Cho hàm số Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải. Tìm m để hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định.

Hướng dẫn
+ Tập xác lập : D = R \ { m }
      + Đạo hàm Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải. Dấu của y’ là dấu của biểu thức -m2-7m+8

      + Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải y’>0 ∀x∈D

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải -m2-7m+8>0 Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải -8
    Vậy giá trị m cần tìm là -8

B. Bài tập vận dụng

Quảng cáo

Câu 1: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y = x3 + 3×2 + mx + 2 đồng biến trên R.
Hiển thị đáp án
+ Ta có: y ‘= 3×2 + 6x + m

+ Để hàm số đã cho đồng biến trên R thì y ‘ ≥ 0, ∀ x ∈ R
+ Yêu cầu bài toán trở thành tìm điều kiện kèm theo của m để y ‘ ≥ 0, ∀ x ∈ R
Ta có y ‘ = 3×2 + 6 x + m, ta có : a = 3 > 0, Δ = 36 – 12 m
Để y ‘ ≥ 0, ∀ x ∈ R khi Δ ≤ 0 ⇔ 36 – 12 m ≤ 0 ⇔ m ≥ 3
Vậy giá trị của tham số m cần tìm là m ≥ 3
Câu 2: Tìm tập hợp tất cả các tham số thực của m để hàm số y = x3 – (m + 1) x2+3x+1 đồng biến trên khoảng (-∞;+∞).
Hiển thị đáp án
+ Tập xác lập D = R .
+ Ta có y ‘ = 3×2 – 2 ( m + 1 ) x + 3 .
+ Hàm số y = x3 – ( m + 1 ) x2 + 3 x + 1 đồng biến trên khoảng chừng ( – ∞ ; + ∞ )
⇔ y ‘ ≥ 0, ∀ x ∈ R
⇔ Δ ‘ ≤ 0 ⇔ ( m + 1 ) 2 – 9 ≤ 0 ⇔ mét vuông + 2 m – 8 ≤ 0 ⇔ – 4 ≤ m ≤ 2 .
Vậy giá trị của tham số m cần tìm là – 4 ≤ m ≤ 2
Câu 3: Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực m để hàm số y = Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải đồng biến trên từng khoảng xác định.
Hiển thị đáp án
Ta có: Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Theo nhu yếu bài toán, để hàm số đồng biến trên từng khoảng chừng xác lập thì

y’>0,∀ x ∈D ⇔ -m2 + 6 > 0 ⇔ -√6
Vậy giá trị của tham số m cần tìm là – √ 6 < m < √ 6

Câu 4: Cho hàm số y=Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải. Tìm các giá trị của tham số m để hàm số đồng biến trên mỗi khoảng xác định của nó.
Hiển thị đáp án
TXĐ : D = R \ { 1 }
      + Trường hợp 1: Khi m = -1, hàm số trở thànhCác dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải với mọix∈D
Do đó hàm số đồng biến trên mỗi khoảng chừng xác lập
⇒ m = – 1 thỏa mãn nhu cầu nhu yếu bài toán
      + Trường hợp 2: Khi m ≠ -1, ta có Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Đặt g ( x ) = ( m + 1 ) x2 – 2 ( m + 1 ) x – 4 m và ta có y ‘ cùng dấu với g ( x )
Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng chừng xác lập
⇔ ∀ x ∈ D, y ‘ ≥ 0 ⇔ ∀ x ∈ D, g ( x ) ≥ 0
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Kết hợp cả 2 trường hợp, vậy tập hợp các giá trị của tham số m thỏa mãn yêu cầu bài toán là Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Câu 5: Xác định giá trị của tham số m để hàm số y = (mx + 5)/(x + 1)đồng biến trên từng khoảng xác định.
Hiển thị đáp án
Ta có:y’= Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải. Để hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định thì

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Vậy giá trị của tham số m cần tìm là m > 5
Câu 6: Tìm giá trị của m để hàm số y = sin⁡x – mx nghịch biến trên R
Hiển thị đáp án
Ta có y ‘ = cos ⁡ x – m .
Để hàm số nghịch biến trên R thì
y ‘ ≤ 0 ∀ x ∈ R ⇔ cosx – m ≤ 0 ∀ x ∈ R ⇔ cosx ≤ m ∀ x ∈ R
Vì – 1 ≤ cos ⁡ x ≤ 1 nên để cosx ≤ m ∀ x ∈ R thì m ≥ 1 .
Câu 7: Cho m, n không đồng thời bằng 0. Tìm điều kiện của m, n để hàm số y = msinx – ncosx – 3x nghịch biến trên R.
Hiển thị đáp án
Ta có :
y ‘ ≤ 0, ∀ x ∈ R ⇔ mcosx + nsinx – 3 ≤ 0, ∀ x ∈ R ⇔ √ ( mét vuông + n2 ) cos ( x – α ) ≤ 3, ∀ x ∈ R
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giảiVậy để hàm số nghịch biến trên R thì m2+n2≤9

Câu 8: Tìm tham số m thì hàm số y = sinx – cosx + 2017√2 mx đồng biến trên R.
Hiển thị đáp án
Tính đạo hàm y’ = cosx + sinx + 2017√2 m. y’ ≥ 0 ⇔Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải=f(x)
Theo bất đẳng thức Bunhiacopxki thì ( – sinx – cosx ) 2 ≤ ( ( – 1 ) 2 + ( – 1 ) 2 ) ( sin2 x + cos2 x ) = 2
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

f(x) đạt giá trị lớn nhất là Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Vậy giá trị của tham số m cần tìm là Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Xem thêm các dạng bài tập Toán lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

tinh-don-dieu-cua-ham-so.jsp

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours